viernes, 23 de marzo de 2018

ISO 45001:2018 SST Sistemes de gestió de la seguretat i salut en el treball

Des del 12.03.2018 es diposa de la nova norma internacional ISO 45001:2018 de SST, Sistemes de gestió de la seguretat i salut en el treball.La nova norma ISO 45001:2018 està estructurada com a una norma d'alt nivel, amb una estructura simètrica a la ISO 9001:2015 de qualitat i a la ISO 14001:2015 de medi ambient.

El propòsit d'un sistema de gestió de la SST és proporcionar un marc de referència per a gestionar els riscos i oportunitats de la SST. 

L'objectiu d'un sistema de gestió de SST és prevenir lesions i deteriorament de la salut relacionats amb el treball i proporcionar llocs de treball segurs i saludables.

L'èxit del sistema de gestió de la SST depèn del lideratge, el compromís i la participació des de tots els nivells i funcions de l'organització.

ISO 45001:2018 té 10 capítols:

1_Objecte i camp d'aplicació
La millora continuada del desplegament de la SST
L'acompliment dels requisits legals i altres requisits
L'acompliment dels objectius de la SST

2_Referències normatives
N/A

3_Termes i definicions
La norma ISO 45001:2018 defineix conceptes com p.e.: organització, part interessada, treballador, participació, consulta, lloc de treball, contractista, requisit, etc.

4_Context de l'organització
Qüestions externes i internes pertinents que afecten a la SST.
Comprensió de les necessitats i expectatives dels treballadors i parts interessades
Abast
Sistema de SST, processos

5_Lideratge i participació dels treballadors
Lideratge i compromís
Política de la SST
Rols, responsabilitats i autoritats
Consulta i participació dels treballadors

6_Planificació
Accions per abordar els riscos i les oportunitats en la SST
Identificació de perills i avaluació dels riscos i oportunitats
Determinació dels requisits legals i altres requisits
Planificació de les accions
Objectius

7_Suport
Recursos
Competència
Concienciació
Comunicació
Informació documentada, creació, actualització i control

8_Operació
Planificació i control operacional, establiment de criteris pels processos, control dels processos, manteniment i conservació de la informació documentada i adaptació del treball als treballadors.
Eliminar perills i reduir riscos per la SST: eliminar el perill; substituir-lo amb processos-operacions-materials o equips menys perillosos; utilitzar controls d'enginyeria i reorganització del treball; utilitzar controls administratius incloent la formació; utilitzar EPI's equips de protecció individual.
Gestió del canvi
Compres, contractistes i contractació externa
Preparació i resposta d'emergències

9_Avaluació del desenvolupament
Seguiment, mesura, anàlisi i avaluació del desenvolupament
Avaluació interna
Programa d'auditoria interna
Revisió per la direcció

10_Millora
Incidències, no conformitats i accions correctives en el sistema de SST
Millora continuada en la SST


La norma ISO 45001:2018 de seguretat i salut en el treball queda doncs com a primera norma internacional ISO en SST i compatible amb les normes de qualitat i medi ambient.

No hay comentarios:

Publicar un comentario